Administracja podatkowa w Zielonej Górze


W skład administracji podatkowej wchodzi 16 izb skarbowych, 400 urzędów skarbowych, w tym 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych ds. obsługi dużych podatników, utworzonych przez Ministra Finansów dnia 1 stycznia 2004 roku. Administracja podatkowa w Polsce składa się z dwóch zasadniczych części:
• terenowych organów administracji rządowej
• organów jednostek samorządu terytorialnego
W administracji rządowej podatkowej wyróżnić można organy podatkowe tj. Ministra Finansów, dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych.

Czym jest administracja podatkowa

Administracja podatkowa to szereg instytucji zajmujących się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i egzekucją zobowiązań podatkowych oraz prowadzeniem dochodzeń i orzekaniem w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Izba Skarbowa w Zielonej Górze

Izba Skarbowa w Zielonej Górze mieści się w budynku przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
Zadania Izb Skarbowych to: nadzór nad urzędami skarbowymi, rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do urzędów skarbowych, rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów urzędów kontroli skarbowej, ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych w zakresie określonym przez Ministra Finansów

Urzędy Skarbowe w Zielonej Górze

W Zielonej Górze siedzibę mają również Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze oraz Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze – oba pod adresem ul. dr Pieniężnego 24.
Do zadań Urzędów Skarbowych zalicza się ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, nadawanie Numerów Identyfikacji Podatkowej, prowadzenie ewidencji podatników oraz aktualizacja danych o podatnikach, wykonywanie kontroli podatkowej, podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami samorządów terytorialnych, wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych.

Zapraszamy do współpracy z naszym Biurem Rachunkowym