Karta podatkowa – dla kogo?


Opodatkowanie w formie karty podatkowej – dla kogo?

Karta podatkowa jako forma opodatkowania skierowana jest tylko do określonej grupy przedsiębiorców. Zasady jej stosowania określono w rozdziale 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Taka forma opodatkowana korzystna jest z tego względu, że zwalnia podatnika z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Problem rozliczania podatku dochodowego ogranicza się tylko do:
– złożenia po zakończeniu roku podatkowego informacji do urzędu skarbowego na formularzu PIT-16A o zapłaconych i odliczonych od podatku wynikającego z karty podatkowej składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
– wpłacenia co miesiąc stałej kwoty podatku (niezależnej od wysokości przychodów) – ustalonej przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego na podstawie profilu prowadzonej działalności, wielkości miejscowości, w której działalność jest wykonywana, ilości zatrudnionych pracowników i innych czynników.
Niewątpliwą zaletą karty podatkowej jest stała wartość podatku, jaką należy zapłacić do Urzędu Skarbowego do 7 dnia każdego miesiąca. Taki podatnik dokonuje płatności podatku zawsze za miesiąc poprzedni. Wyjątkiem jest jednak grudzień, kiedy to podatek należy zapłacić do 28 dnia tego miesiąca. Wysokość podatku jest indywidualnie ustalana co roku przez naczelnika urzędu skarbowego, z uwzględnieniem rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby pracowników oraz miejscowości, w której znajduje się siedziba podatnika.
Zdecydowanym minusem jednak jest okoliczność, że podatnik rozliczający się na podstawie karty podatkowej nie ma możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem ani odliczania żadnych ulg podatkowych przewidzianych dla innych podatników. Jedynym odliczeniem, które może stosować taki podatnik jest odliczenie części zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jedynym obowiązkiem ciążącym na podatniku rozliczającym się w formie karty podatkowej jest wystawianie rachunków na potwierdzenie dokonanie sprzedaży wyrobów, towarów oraz wykonanie usługi, a także przechowywanie kopii tych dokumentów przez okres 5 lat. Podkreślenia wymaga, że nie każdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać z tej formy opodatkowania.
Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorca chce skorzystać z usług firm zewnętrznych, muszą to być usługi specjalistyczne, a chcąc zatrudnić pracownika, musi to być zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – zawarcie umowy zlecenie pozbawia prawa do rozliczania się według tej formy opodatkowania.

Kto może skorzystać z karty podatkowej?

Ustawodawca szczegółowo określił grupę przedsiębiorców, którzy mogą wybrać taką formę opodatkowania. Do tej grupy zaliczają się przedsiębiorcy prowadzący działalność:
– usługową lub wytwórczo-usługową (wymienione w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy),
– usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
– usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
– gastronomiczną – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
– w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
– w zakresie usług rozrywkowych,
– w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
– w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego,
– w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0), w związku ze świadczonymi usługami,
– w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
– w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny.

Jak wybrać tę formę opodatkowania?

Podatnik ubiegający się o możliwość dokonywania rozliczeń podatkowych w oparciu o kartę podatkową musi do 20 stycznia złożyć stosowny wniosek do właściwego urzędu skarbowego. Musi on zawierać wskazanie prowadzonej na terenie kraju działalności gospodarczej.