Kasy fiskalne w roku 2015


Dla kogo kasy fiskalne w roku 2015?

Od początku 2015 r. mocno spadnie liczba podatników uprawnionych do korzystania ze zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Zniknąć mają wszystkie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Zmiany te wprowadzane są jednak stopniowo. Zgodnie z nowym rozporządzeniem zakres zwolnień zostanie jedynie zawężony poprzez odebranie dotychczasowych przywilejów niektórym grupom przedsiębiorców.

Limit obrotów na kasę fiskalną 2015

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług podatnicy mają obowiązek stosowania kas fiskalnych przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zgodnie z obowiązującym prawem w sytuacji gdy kwota obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz wyżej wymienionych osób w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła 20 000 zł, podatnicy są zwolnieni z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Oczywiście jeśli chodzi o podatników rozpoczynających w danym roku prowadzenie działalności limit zwolnienia obliczany jest proporcjonalnie do okresu jej wykonywania.

W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących limity mają obowiązywać w tej samej wysokości również w 2015 i 2016 roku. Od 2015 na limit zwolnienia w wysokości 20 000 zł nie będzie wpływała dostawa nieruchomości, dostawa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Dla podatników, u których udział wartości obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania (wymienionych w I części załącznika do rozporządzenia), w ogólnym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jest większy niż 80, zwolnienia będą utrzymane. Owe zwolnienia dotyczyć będą również tych podatników, którzy rozpoczną działalność gospodarczą w 2015 lub 2016 roku.

 

Kto w 2015 nie będzie zwolniony już od obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

Zwolnione już nie będą:
1. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:
• każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
• liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20;
2. sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.
Wynika z powyższego, że podatnicy dokonujący tych czynności w 2015 roku będą musieli stosować kasy rejestrujące po przekroczeniu limitu zwolnienia podmiotowego.

Dotychczasowy zapis o usługach prawnych – dotyczących wyłącznie usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P oznaczony w PKD 69.10.1 – zastąpiony został czynnościami notarialnymi, bez względu na symbol PKD.
Zmiana pojawiła się także w pozycji 22 załącznika. Wykazywane pod tą pozycją usługi telekomunikacyjne o symbolu PKD 61 zostały rozbite na usługi telekomunikacyjne oraz pod warunkiem prowadzenia usług telekomunikacyjnych na nadawcze i elektroniczne – bez względu na symbol PKD.

Podatnicy, którzy dotychczas nie mieli obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej, powinni ze szczególną uwagą śledzić wdrożone zmiany. Wraz z początkiem nowego roku osoby te będą miały jedynie 2 miesiące na zakup kasy, jej fiskalizację oraz zgłoszenie w urzędzie.

Kara za brak kasy fiskalnej

Ministerstwo przewidziało kary jakie może nałożyć na podatników za niezastosowanie się do rozporządzenia. Podatnikom, którzy zainstalują kasy fiskalnej do 1 marca, grożą kary karne skarbowe (mandat lub grzywna) lub 30% sankcja w VAT. Należy także pamiętać o tym, że wdrożenie kasy fiskalnej z opóźnieniem (nie w obowiązującym terminie) uniemożliwia uzyskanie zwrotu kosztów poniesionych na zakup kasy fiskalnej dlatego warto rozpatrzyć kwestię zakupu wcześniej.
Ministerstwo Finansów informuje, że zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego, w szczególności mają zapobiegać zaniżaniu obrotów oraz unikaniu opodatkowania. Szacowane wpływy do budżetu państwa wynoszą około 125 mln złotych w skali roku.