Przyspieszony zwrot VAT


Czy warto wystąpić o przyspieszony zwrot VAT?

 

Odzyskanie różnicy miedzy podatkiem naliczonym a podatkiem należnym następuje co do zasady w terminie 60 dni od złożenia rozliczenia. Jest jednak możliwość skrócenie okresu oczekiwania na pieniądze, a więc wcześniejsze dysponowanie nimi przez przedsiębiorcę. Można to na pewno uznać na jeden ze sposobów optymalizacji podatkowej.

 

Przykład:

Firma ABC złożyła 25 sierpnia 2015r. w urzędzie skarbowym deklarację VAT-7 za lipiec 2015r. z zdeklarowaną kwotą różnicy podatku do zwrotu na rachunek bankowy. Urząd Skarbowy miał 60 dni na zwrot różnicy podatku.

 

Można starać się skrócić termin do 25 dni

Jeśli podatnik spełni pewne warunki może starać się o przyspieszony zwrot różnicy podatku na rachunek bankowy.

Jak wynika z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.),

2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

3) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

 

Przykład:

Jeżeli firma ABC złożyła wniosek o przyspieszony zwrot i spełnia przesłanki określone w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT to urząd skarbowy powinien zwrócić podatek w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia.

 

Należy jednak zaznaczyć, że zastosowanie przyspieszonego zwrotu podatku ma charakter wyjątkowy i następuje wtedy, gdy – zdaniem organów podatkowych – zasadność zwrotu nie budzi wątpliwości (wyrok WSA w Warszawie z 1 października 2008 r., VIII SA/Wa 222/08).

 

Opisane wyżej rozwiązanie optymalizacyjne powinno być stosowane przy znacznych wydatkach inwestycyjnych przykładowo przy zakupie nieruchomości (kiedy możliwe jest jak najszybsze złożenie deklaracji VAT-7). Warto zakup zaplanować w taki sposób, by okres pomiędzy zapłatą faktur a momentem wystąpienia o zwrot podatku był jak najkrótszy. Można spróbować także wynegocjować zapłatę części faktury stanowiącej VAT naliczony w późniejszym terminie tj. z chwilą otrzymania zwrotu z urzędu skarbowego. Takie rozwiązanie poprawi płynność finansową wnioskującego o zwrot VAT.

Zapraszamy do odwiedzin strony internetowej naszego biura rachunkowego w Zielonej Górze.