Termin przechowywania dokumentacji księgowej


Jakie są terminy przechowywania dokumentów księgowych?

Art. 74 ustawy o rachunkowości stanowi, że księgi rachunkowe oraz dokumenty księgowe należy przechowywać przez okres co najmniej pięciu lat, licząc od początku następnego roku obrotowego, natomiast zatwierdzone sprawozdanie finansowe w sposób trwały i bezterminowy.
Ordynacja podatkowa w art. 86 § 1 także wskazuje pięcioletni okres archiwizacji dokumentów podatkowych. Czas ten należy liczyć od końca roku, w którym upłynął termin płatności danego podatku.
Należy ponadto pamiętać, że obowiązek przechowywania dokumentacji może zostać wydłużony w sytuacji gdy bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpocznie się, ulegnie zawieszeniu lub zostanie przerwany (stanowi tak Ordynacja podatkowa w art. 68-71).

Szczegółowe okresy przechowywania dokumentów według ustawy o rachunkowości

1. zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe – przechowywanie trwałe,
2. księgi rachunkowe – 5 lat,
3. karty wynagrodzeń pracowników lub też ich odpowiedniki – przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych i podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat,
4. dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej – do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną,
5. dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,
6. dokumentacja przyjętego sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych – przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu jej ważności,
7. dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,
8. dokumenty inwentaryzacyjne – 5 lat,
9. pozostałe dowody księgowe i dokumenty – 5 lat.

Czy trzeba też przechowywać paragony fiskalne?

Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani przechowywać kopie dokumentów kasowych do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – art. 112 ustawy o VAT, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o rachunkowości (art. 111 ust. 3a pkt 6 ustawy o VAT w zw. z § 7 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania).

Przechowywanie e-faktur

Faktury elektroniczne tak jak faktury papierowe przechowujemy aż do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Faktury elektroniczne przechowuje się w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający: autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, łatwe ich odszukanie oraz bezzwłoczny dostęp do faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dokumenty zlikwidowanych jednostek

Art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości stanowi, że dokumenty jednostek, które zostały zlikwidowane przechowuje wyznaczona osoba lub jednostka. Może więc to być osoba fizyczna bądź prawna wyznaczona do tego zadania. Przy czym o miejscu przechowywania zbiorów księgowych, z tym że kierownik tej jednostki, likwidator lub syndyk masy upadłościowej ma obowiązek poinformować właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr lub ewidencję działalności gospodarczej oraz urząd skarbowy.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszego Biura Rachunkowego w Zielonej Górze.